Algemene voorwaarden

Art. 1.

Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten erkent de koper de huidige voorwaarden te kennen en te aanvaarden als een integrerend bestanddeel ervan. Wij wijzen alle andere voorwaarden af, algemene of bijzondere, die op dokumenten van de koper voorkomen.

Art. 2.

Onze offerten alsmede opgegeven termijnen worden steeds enkel ten titel van benaderende inlichting gegeven en brengen nooit enige verbintenis van onzentwege mee. Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties en wij houden ons steeds het recht voor de overeenkomst op te schorten en voldoende garantiebewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan. De buitengewone omstandigheden dewelke gevallen van overmacht uitmaken, zoals staking, lock-out, revolutie, ongevallen, oorlog, transportonderbreking, defect aan machines enz. die onze fabrikatie of onze bevoorrading belemmeren of stopzetten, laten ons toe onze contracten éénzijdig op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding van de koper.

Art. 3.

Alle klachten op leveringen dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 2 dagen na ontvangst der goederen en worden daarna niet meer aangenomen. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan deze bepaling en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen.

Art. 4.

Alle klachten op fakturen of andere dokumenten dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na faktuurdatum. Ook hier is een reaktie op een laattijdige klacht geen verzaking.

Art. 5.

Wanneer een klacht wordt erkend, onder partijen of op de Rechtbank, beperkt onze verant woor de lijk heid zich tot de vervanging of de terugbetaling der gefaktureerde goederen en is elke schadevergoeding uitgesloten en/of wordt daaraan door de koper verzaakt.

Art. 6.

De betaling dient kontant te gebeuren op onze zetel te Sint-Baafs-Vijve. In geval van nietbetaling binnen deze termijn, brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder dat voorafgaandelijke aanmaning nodig is, een intrest op van 12 % ’s jaars. Daarenboven wordt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, na vergeefse ingebrekestelling het saldo verhoogd met 15 % met een minimum van 124 en een maximum van 1.859,20, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt. Alle inningskosten en protestkosten zijn steeds ten laste van de koper en het aanvaarden van wisselbrieven brengt geen schuldvernieuwing teweeg.

Art. 7.

Bij verbreking van de overeenkomst door de koper begroten wij onze schade forfaitair op 20 % van de koopsom, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.

Art. 8.

De goederen blijven onze volledige eigendom tot hun volledige betaling, eventuele intresten en schadebeding inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 W; niettegenstaande zijn steeds alle risico’s betreffende de gekochte goederen onmiddellijk aan de koper overgedragen. Het vervoer van de koopwaar geschiedt steeds op risico en gevaar van de koper, ook bij vrachtvrije verzending. Daarenboven stemt de koper in met een retentierecht over deze goederen tot hun algehele betaling.

Art. 9.

Alle bestellingen worden slechts als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging door onze firma. Onze agenten noch onze vertegenwoordigers zijn bevoegd betalingen in ontvangst te nemen.

Art. 10.

In het algemeen is het ons niet bekend waartoe de gekochte goederen moeten dienen en laten wij ons nooit in met de keuze van de materialen noch met enig ander advies.

Art. 11.

Alle geschillen aangaande het bestaan en de uitvoering van de met ons afgesloten overeenkomsten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van onze maat schappelijke zetel, inbegrepen de Rechtbanken zetelend in kortgeding en enkel het Belgisch recht kan worden toegepast.

Art. 12.

Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen.