Veelgestelde vragen over herstelling, onderhoud en keuring

Veelgestelde vragen over herstelling, onderhoud en keuring

Keuring voor eerste gebruik/bij wijziging verwarmingstoestel?

Voordat een nieuwe of gewijzigde centraal verwarmingstoestel in gebruik genomen wordt, is een keuring verplicht.

Wat en waarom?

Een keuring omvat een uitgebreide controle van :

 • de goede plaatsing en afstelling van het stooktoestel
 • de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
 • de goede plaatsing en werking van de rookgasafvoer
 • de veiligheidseisen van het stooklokaal

Voordelen:

 • veilige installatie
 • milieuvriendelijke en energie-efficiënte werking
Wanneer?

Altijd vóór het toestel in gebruik wordt genomen

 • na de installatie van een nieuw toestel
 • na de vervanging van de brander of de ketel in een bestaand toestel
 • na de verbouwing van een bestaand toestel (bv. de aansluiting met de schouw werd gewijzigd)
 • nadat het toestel verplaatst werd
Door wie?
 • Een door de Vlaamse overheid erkende technicus vloeibare of gasvormige brandstof
 • Een geschoolde vakman voor toestellen op vaste brandstof
Verplicht?

Voor de eigenaar

Attest?
 • Keuringsrapport
  • Geeft aan of uw cv-ketel in gebruik mag worden genomen
 • Bestaat uit:
  • verslag van keuring
  • verbrandingsattest
 • Bewaart u bij het toestel zolang het toestel ongewijzigd in gebruik is.
 • Kunt u als huurder opvragen bij de eigenaar/verhuurder
Afgekeurd?
 • U mag het toestel niet in gebruik nemen
 • U moet de gebreken verhelpen.
 • U moet na de herstelling een nieuwe keuring laten uitvoeren.

Bron: lne.be

Lees ook even:
Onderhoud van mijn gas- of mazoutketel

Onderhoud van mijn verwarmingsketel?

Periodiek onderhoud van verwarmingstketel in gebruik?

Wat en waarom?

Een periodieke onderhoudsbeurt omvat:

 • een reiniging en controle van de schouw of de rookgasafvoer
 • een controle van de algemene staat van het stooktoestel
 • een controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
 • een controle van de verbranding

Voordelen: veilige, goede, milieuvriendelijke en energie-efficiënte werking

 • vermijden risico op CO-vergiftiging of schouwbrand
 • lagere energiefactuur
 • vermijden van grote herstellingskosten
 • minder uitstoot van CO2, fijn stof en andere schadelijke stoffen

Centrale verwarming op aardgas met een vermogen vanaf 20 kW

Frequentie?
 • Tweejaarlijks
Door wie?
 • Een erkende technicus gasvormige brandstof G1/G2/G3 (vraag uw technicus of hij over de juiste erkenning beschikt voor het onderhoud van uw toestel).
 • Enkel het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag door een schoorsteenveger uitgevoerd worden, waarbij hij ook een reinigingsattest aflevert. De brander en ketel van het centraal stooktoestel mogen niet door een schoorsteenveger of een niet-erkend persoon gereinigd worden.
Verplicht?
 • Dit is een verplichting voor de gebruiker (huurder) van het centraal stooktoestel.
Attest?
 • De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Als u huurder bent, kunt u de twee laatste attesten opvragen aan de verhuurder. De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar (verhuurder), beiden houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.
Niet in orde?
 • Binnen de drie maanden aanpassingen
 • Nieuwe onderhoudsbeurt.

Centrale verwarming op stookolie met vermogen groter of gelijk aan 20 kW

Frequentie?
 • Jaarlijks
Door wie?
 • Een erkende technicus vloeibare brandstof.
 • Enkel het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag door een schoorsteenveger uitgevoerd worden, waarbij hij ook een reinigingsattest aflevert. De brander en ketel van het centraal stooktoestel mogen niet door een schoorsteenveger of een niet-erkend persoon gereinigd worden
Verplicht?
 • Dit is een verplichting voor de gebruiker (huurder) van het centraal stooktoestel.
Attest?
 • De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Indien u huurder bent, kunt u de twee laatste attesten opvragen aan de verhuurder. De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar (verhuurder), beiden houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.
Niet in orde?
 • Binnen de drie maanden aanpassingen
 • Nieuwe onderhoudsbeurt.

Bron: lne.be

Lees ook even:
Onderhoud van mijn gas- of mazoutketel
Onderhoud van mijn verwarmingsketel?

Is controle van de particuliere stookolietank verplicht?

Controle van de particuliere stookolietank (of mazouttank) is wettelijk verplicht. Zo wil de overheid de kans op bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken.

Elke gecontroleerde installatie moet beschikken over:

 • geldig conformiteitsattest
 • groene dop of merkplaat (als de tank in orde wordt bevonden)

 Bron: lne.be

Lees ook even: Mijn mazouttank laten keuren

Moet een stookolietank voordat ze in gebruik genomen wordt, gecontroleerd worden?

Na de installatie maar voor de tank in gebruik genomen wordt, moet ze gecontroleerd worden.

Inhoud minder dan 5000 kg

Elke stookolietank dient na de plaatsing maar voor de ingebruikname gecontroleerd te worden door een erkende technicus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen die een certificaat opstelt waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de opslaginstallatie voldoet aan de bepalingen van hoofdstuk 6.5 van titel II van het VLAREM. Hierop vermeldt hij zijn naam en erkenningsnummer. Hij bezorgt de eigenaar het certificaat van de installatie, samen met de certificaten of de beproevingsverslagen van de onderdelen ervan. De eigenaar bezorgt de exploitant een kopie van het certificaat van de installatie.

Binnen de maand na aanleg van de opslaginstallatie brengt hij op de houder een duidelijk leesbare en onuitwisbare groene merkplaat aan met hierop volgende onuitwisbare gegevens: zijn erkenningsnummer, de datum van plaatsing van de opslaginstallatie en, zo het om een ondergrondse houder gaat, de uiterste datum van de eerstvolgende controle.

Deze controle moet uitgevoerd worden door een  erkend stookolietechnicus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

Bron: lne.be

Lees ook even: Mijn mazouttank laten keuren

Ik koop een huis met een stookolietank. Hoe weet ik of de stookolietank in orde is? Wat moet ik doen als dat niet het geval is?

De exploitant (in de meeste gevallen de verkoper) van een stookolietank dient ervoor te zorgen dat de tank steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert en dat elke verontreiniging van het milieu voorkomen wordt.

Merkplaat

Een stookolietank die voldoet aan de milieureglementering is uitgerust met een groene merkplaat. Een stookolietank die niet voldoet aan de milieureglementering is uitgerust met een oranje of een rode merkplaat. Deze merkplaat dient te zijn aangebracht door de erkende stookolietechnicus nadat hij de controle heeft uitgevoerd. Bovendien beschikt de verkoper over de attesten (certificaten), opgemaakt door de erkende technicus n.a.v. de uitgevoerde controles.

Opgepast: een stookolietank zonder merkplaat (en bijhorend attest) voldoet niet aan de milieureglementering!

Attesten

Het is aan te raden de verkoper te vragen naar de eventuele attesten (certificaten) van de uitgevoerde controles, periodieke onderzoeken, dichtheidsproeven of buitengebruikstelling.

Ontbrekende documenten

Kan de verkoper van de woning de documenten niet voorleggen, dan wordt u als mogelijke koper alsnog aangeraden de verkoper te vragen zich in orde te laten stellen met de geldende regelgeving. Op deze manier kan worden vermeden dat verantwoordelijkheden uit het verleden ten laste van de koper (nieuwe eigenaar en exploitant) worden gelegd. Het verleden heeft immers uitgewezen dat dikwijls beginnende discussies uitmonden in processen voor rechtbanken, met soms hoogoplopende kosten, welke best en tijdig kunnen vermeden worden.

Er wordt verder ook aangeraden de notaris van de situatie in kennis te stellen en de stand van zaken in de akte op te nemen. Vermits bij het verlijden van de akte beide partijen (samen met de notaris) de akte voor akkoord handtekenen, worden betwistingen (en mogelijk bijkomende kosten) achteraf vermeden.

Bron: lne.be

Lees ook even: Mijn mazouttank laten keuren

Wat betekent een groene, oranje of een rode merkplaat ('dop') na een controle op mijn stookolietank?


Geen dop

De stookolietank voldoet niet aan de milieureglementering en mag niet gevuld worden.

Groene dop

De stookolietank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder worden gebruikt.

Oranje dop

De opslaginstallatie is wettelijk niet in orde, maar de vastgestelde gebreken kunnen geen aanleiding geven tot verontreiniging buiten de houder.
De opslaginstallatie mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden die ingaat de eerste dag van de maand volgend op de maand vermeld op de oranje merkplaat. De exploitant moet alle nodige maatregelen nemen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode moet de opslaginstallatie terug aan een controle onderworpen worden.

Rode dop

De opslaginstallatie voldoet niet aan de wettelijke bepalingen. Het is dan verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen.
De exploitant moet alle nodige maatregelen nemen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus of erkende milieudeskundige, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen. Daarna moet de opslaginstallatie terug aan een controle onderworpen worden.

Bron: lne.be

Lees ook even: Mijn mazouttank laten keuren

Is de huurder of de eigenaar verantwoordelijk voor de keuring en controle van de particuliere stookolietank?

In principe dragen huurder en eigenaar elk een deel van de verantwoordelijkheden. Het huurcontract kan eventueel andere bepalingen bevatten.

Keuring

De eigenaar moet zorgen dat een nieuwe ondergrondse en/of bovengrondse stookolietank na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gekeurd wordt. Een erkende stookolietechnicus zal dan nagaan of de installatie voldoet aan de VLAREM-verplichtingen. Vervolgens zal de eigenaar een certificaat ontvangen. De huurder moet een kopie van het certificaat van de installatie ontvangen.

Controle

De exploitant (= huurder) moet de ondergrondse stookolietank ten minste om de 5 jaar laten controleren door een erkende technicus. Het attest van de laatst uitgevoerde controle moet bij de opslagtank bewaard blijven.

 Bron: lne.be

Lees ook even: Mijn mazouttank laten keuren

Wie moet de stookolietank controleren?


Stookolietank voor de verwarming van een woning

Een stookolietank voor de verwarming van een woning moet gecontroleerd worden door een erkende stookolietechnicus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

Erkende technici bezitten in het Vlaamse Gewest een persoonlijk op naam toegekend erkenningsnummer beginnend met de letters SV gevolgd door 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489).

 Bron: lne.be

Lees ook even: Mijn mazouttank laten keuren

Hoe stel ik een stookolietank definitief buiten gebruik?


Inhoud minder dan 5.000 kg

De tank moet leeggemaakt worden. Als de tank in de grond is ingegraven is, moet ze bovendien verwijderd worden. Als de tank niet verwijderd  kan worden, moet ze – in overleg met een erkende technicus – opgevuld worden met zand, schuim of ander inert materiaal.

De erkende technicus stelt bij de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank een certificaat op waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

Het certificaat vermeldt onder meer zijn naam en erkenningsnummer.

Bron: lne.be

Lees ook even: Mijn mazouttank laten keuren

Jouw antwoord niet gevonden?